Học sinh từ những trường khác có thể chuyển điểm những môn đã học sang trường Trung học Bắc Mỹ. Để được chuyển điểm, học sinh phải nộp đơn và bản điểm hoàn tất chương trình học có công chứng cho văn phòng trường. Giám đốc Chương trình Hoa Kỳ sẽ xem xét bản điểm và sẽ thông báo cho học sinh biết những tín chỉ nào được chấp nhận thành tín chỉ tại trường Trung học Bắc Mỹ.