Công nhận là gì và tại sao lại quan trọng?

Sự công nhận của các tổ chức kiểm định giáo dục là thước đo cho việc phát triển và cải tiến của trường trong việc đánh giá chương trình và chính sách. Khi các trường đáp ứng các yêu cầu hoặc tiêu chí do tổ chức hoặc cơ quan kiểm định bên ngoài đưa ra thì trường sẽ được công nhận. Là một Phụ Huynh, việc con của bạn học tại trường được công nhận là quan trọng vì nó đảm bảo rằng các trường học, trường đại học và cao đẳng khác sẽ công nhận và chấp nhận các tín chỉ hoặc bằng tốt nghiệp trung học của con bạn.

Sự công nhận là một quá trình đảm bảo chất lượng mà các tổ chức giáo dục đạt được, đòi hỏi phải duy trì các tiêu chuẩn cao, được công nhận và có tính phổ biến. Nói cách khác, nó là một sự xác nhận về chất lượng và sự toàn vẹn của một tổ chức. Các thành viên trong nhóm kiểm định được thẩm định viên chọn ra sẽ đánh giá về trường theo các tiêu chuẩn đã được đưa ra. Tất cả mọi mặt từ chất lượng học tập và dịch vụ của học sinh đến sức khoẻ, tài chính được xem xét trong quá trình đánh giá này. Quá trình công nhận cũng yêu cầu các tổ chức và chương trình phải liên tục cải tiến.

Sự công nhận là một thước đo đáng tin cậy cho một chương trình học của trường. Một khi trường được công nhận bởi một trong sáu cơ quan kiểm định khu vực, như WASC, được coi là một trường đáng tin cậy và sẽ được tất cả các trường được công nhận khác chấp nhận. Con dấu công nhận từ WASC trên hồ sơ của học sinh các trường được công nhận là một lợi thế cho quá trình chuyển tiếp và nộp hồ sơ vào các trường ở Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào dễ dàng hơn rất nhiều so với học sinh các trường không được công nhận.

WASC là gì?

Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học Miền Tây Hoa Kỳ là một trong sáu hiệp hội kiểm định của vùng, có khả năng kiểm định các trường tư thục và công lập, cao đẳng và đại học ở Hoa Kỳ. Thông qua các quy trình đánh giá, WASC xác nhận rằng một tổ chức hay một trường có đáp ứng được toàn diện các điều kiện hay không từ nguồn lực, cơ sở vật chất, học tập, mà còn về chất lượng của chương trình giáo dục thông qua việc cung cấp các bằng chứng về chất lượng của các chương trình giáo dục.

Quy trình kiểm định từ WASC là một quá trình trải qua rất nhiều năm, bao gồm:

  • Trình đơn đăng ký kiểm định
  • Được chấp thuận là Thành viên ứng cử
  • Được công nhận chính thức