TẦM NHÌN
Trường Quốc Tế Bắc Mỹ cam kết gắn chặt với tầm nhìn của mình: xem việc học của học sinh là nền tảng cho mọi hoạt động của cộng đồng trường.
SỨ MỆNH
Để chuẩn bị cho học sinh trở thành những người biết hợp tác và đóng góp một cách tích cực và hiệu quả, SNA cung cấp môi trường học tập mà ở đó học sinh là trung tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao tiếp hiệu quả, ý thức của một công dân, tư duy phản biện và khả năng chấp nhận rủi ro. Với chương trình giảng dạy, giáo viên, nhân viên và cộng đồng trường, SNA hướng đến việc truyền cảm hứng và giúp học sinh phát triển bản thân để các em có thể đương đầu với những thử thách không ngừng trên thế giới này.
TRIẾT LÝ GIÁO DỤC & MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

SNA tin rằng tất cả các học sinh đều có khả năng học tập và sẽ học tập để trở thành những nhà lãnh đạo của thế kỷ 21 với những phẩm chất:

  • Người giao tiếp hiệu quả
  • Người làm việc hợp tác
  • Nhà suy luận
  • Người không ngừng học hỏi
  • Công dân toàn cầu có trách nhiệm