Loading: 0%
BANNER

Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn

Văn phòng tư vấn tại SNA hoạt động với mục đích hỗ trợ phát triển học sinh dựa trên nhu cầu đa dạng của tất cả trẻ em và thanh thiếu niên. Chương trình tư vấn được đổi mới, cách tiến hàng năm nhằm cung cấp hướng dẫn toàn diện cho học sinh và phụ huynh thông qua các cuộc họp nhóm nhỏ hoặc các buổi học một kèm một. Chúng tôi mong muốn hướng dẫn, hỗ trợ học sinh và phụ huynh nhằm giúp mọi người hiểu được tầm quan trọng của việc học tập, phát triển xã hội và cảm xúc, cũng như việc lập kế hoạch nghề nghiệp của học sinh. Các cố vấn học tập của trường giúp nâng cao kiến thức của học sinh, kỹ năng và sự chuẩn bị cần thiết để trở thành công dân có trách nhiệm toàn cầu bằng cách hợp tác với các chuyên gia của nhà trường, với các phụ huynh và với cộng đồng.

Vision Mission 1
Vision Mission 1

Tư vấn học tập và hướng nghiệp

Chương trình tư vấn học tập và hướng nghiệp là một chương trình tư vấn toàn diện và có hệ thống, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh phát triển thông qua kế hoạch 4 năm ở trường trung học bắt đầu từ lớp 9. Chúng tôi tin rằng học sinh sẽ phát triển thành công trong chương trình “phù hợp nhất” với với các em. Để đạt được điều đó, các cố vấn học tập và cố vấn nghề nghiệp sẽ khuyến khích và hướng dẫn học sinh cải thiện kỹ năng đánh giá, tự khám phá, lập kế hoạch nghề nghiệp và ra quyết định. Chúng tôi hy vọng rằng các phụ huynh cùng các em học sinh sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn để hiểu đầy đủ về tư vấn học tập, hướng nghiệp cũng như cập nhật thông tin về các trường đại học để đưa ra quyết định phù hợp nhất cho tương lai của các em.

Book an appointment with International Schools of North America

Discover