Loading: 0%
BANNER

Liên Hệ Phòng Ban

STT Lĩnh vực quan tâm Nhân viên phụ trách Phương thức liên hệ
1 Tuyển sinh
Tuyển sinh; Lệ phí; Chương trình giảng dạy; Yêu cầu tài liệu chính thức; Marketing.
Cô Nguyễn Thảo Uyên – Trưởng Bộ Phận Tuyển Sinh & Marketing Phụ huynh quan tâm xin liên hệ qua uyennt@sna.edu.vn

hoặc gọi số hotline 0964 466 014

2 Các vấn đề trong lớp học như;
Tiến độ học tập của học sinh; Lịch trình lớp học; Thời khóa biểu; Bài tập về nhà.
Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn Vui lòng sử dụng đường dẫn trên website của trường, Trang thông tin giáo viên, phụ huynh có thể biết được địa chỉ email của tất cả giáo viên chúng tôi.
3 Các vấn đề toàn trường; Thực hiện chính sách. Thầy Mike Miller – Quyền Hiệu trưởng Trợ Lý Điều Hành

linhtd@sna.edu.vn

4 Các vấn đề Học thuật, An toàn học đường và Bảo vệ trẻ em. Thầy Mike Miller – Quyền Hiệu trưởng Trợ Lý Điều Hành

linhtd@sna.edu.vn

5 Các vấn đề và thắc mắc về Chương trình Tiểu học (Lớp 1-5). Cô Harvinjitt Kaur – Điều Phối Viên Chương Trình PYP Trợ Lý Điều Phối Chương Trình

phuctth@sna.edu.vn

6 Các vấn đề và thắc mắc về Chương trình Trung học (Lớp 6-10). Cô Archana Singh – Điều Phối Viên Chương Trình MYP Trợ Lý Điều Phối Chương Trình
tramdt@sna.edu.vn
7 Các vấn đề và thắc mắc về Chương trình Tú Tài (Lớp 11-12)
(Grade 11-12).
Thầy Sergio Chiri – Điều Phối Viên Chương Trình DP Trợ Lý Điều Phối Chương Trình

luannv@sna.edu.vn

8 Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Tập. Cô Lê Thị Thúy (Denise) – Trưởng Phòng Dịch Vụ Học Tập thuylt@sna.edu.vn
9 Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh; Tư Vấn
Hòa Nhập;
Hỗ trợ ngôn ngữ; Hỗ trợ học tập
Cô Aundrea Farley – Trưởng Phòng Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh aundreaf@sna.edu.vn
10 An Sinh của Học Sinh Cô Erica Arce ericaa@sna.edu.vn
11 Tư Vấn Chọn Trường Đại Học & Thư Tiến Cử. Cô Nguyễn Thị Linh Ngọc Phụ Huynh Học Sinh có thể đăng ký trực tiếp qua đường dẫn Reference letter

hoặc email ngocntl@sna.edu.vn

12 Bảng Điểm và Các Báo Cáo. Cô Trần Thị Phương Thảo (Sage) thaottp@sna.edu.vn
13 Hành Chánh và Các Dịch Vụ. Cô Huỳnh Thị Thu Thảo – Quản lý Hành Chánh và Dịch Vụ thaohtt@sna.edu.vn
Book an appointment with International Schools of North America