028 730 197 99 - 0964 466 014
Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA)
Home » News » New Announcement: No School until 29th February for Prevention of the Covid-19 Virus

New Announcement: No School until 29th February for Prevention of the Covid-19 Virus

Dear Parents and Guardians,

As you will have seen and heard, and despite our latest update just on Friday, schools have now been instructed to remain closed for a further two weeks until 29th February. This is a major concern for everyone, but we have to follow the instructions in order to protect the students and limit the spread of the virus.

Members of the leadership team have just met to discuss the required action and next steps, and the pedagogical teams will be in touch with the teachers about the best ways to support your child’s learning through this continued difficult time. As in our previous updates, we strongly encourage you to ensure that your child is receiving, completing and returning the work sent by the teachers, and the teams will now explore additional methods of ensuring that your child’s education is not suffering, so please ask them to keep an eye on their emails or ManageBac account as it is really important to ensure the flow of their learning and curriculum coverage, especially for the Secondary students,

The same advice regarding extra hygiene and control measures remains, and we all hope that we will be back to normal very soon. We will send you further updates as we receive them.

Many thanks,

————————————————–

Kính gửi Quý Phụ huynh học sinh,

Như Quý Phụ Huynh đã được biết, thông tin được cập nhật mới nhất vào ngày thứ sáu, các trường  đã được hướng dẫn phải đóng cửa thêm hai tuần nữa cho đến ngày 29 tháng 2. Đây là một mối quan tâm lớn đối với tất cả chúng ta, nhưng chúng tôi phải tuân theo các hướng dẫn để bảo vệ học sinh và hạn chế sự lây lan của vi-rút.

Các thành viên trong Ban lãnh đạo nhà trường vừa họp với nhau để thảo luận về những hành động cần thiết và các bước tiếp theo, đồng thời Hội đồng sư phạm nhà trường sẽ làm việc với giáo viên để có những cách tốt nhất  hỗ trợ cho  học sinh học tập trong giai đoạn khó khăn này. Như trong các bản tin cập nhật trước đây của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích Quý phụ huynh đảm bảo rằng các em học sinh  đang nhận được bài tập, hoàn thành và nộp lại bài đã được gửi bởi giáo viên . Hội đồng sư phạm đã  bổ sung thêm một phương pháp khác để đảm bảo rằng việc học của học sinh không bị ảnh hưởng,  vì vậy Quý Phụ huynh vui lòng nhắc các em theo dõi email hoặc tài khoản ManageBac của học sinh vì điều này rất quan trọng là đảm bảo việc học tập và chương trình giảng dạy của các em học sinh, đặc biệt  đối với học sinh Trung học.

Trong lúc này, chúng ta cũng cần tăng cường các biện pháp vệ sinh an toàn để phòng chống dịch, và tất cả chúng ta điều hy vọng rằng mọi việc sẽ sớm trở lại bình thường. Nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cho quý Phụ huynh bất cứ khi nào nhận được thông tin.

Xin chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh,

————————————————–

학부모님께,

안녕하십니까, 어제 알려드린 바로는 다음 주부터 정상등교하는 것이 었으나, 교육부에서 2월29일까지 휴교하라는 지침을 전달받았습니다. 여러분은 물론 저희 모두의 근심이 한층 깊어지나, 바이러스 확산을 막고 학생들을 안전하게 보호하기 위해 지침을 따라야 합니다.

저희는 방금 긴급회의를 열어 이후의 계획에 대해 의견을 나누었습니다. 선생님들은 지속적으로 아이들과 연락을 취할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 매니지백(ManageBac)을 통해 숙제는 꾸준히 나가고 있으니 아이들이 숙제를 확인하고 완료하여 제출할 수 있도록 확인해주시기 부탁드립니다. 아이들이 어려움을 겪을 시 매니지백 또는 이메일을 통해 선생님께 연락을 취할 수 있도록 하여주십시오.

이후 소식이 들어오는 대로 알려드리겠습니다. 위생관리에 유념해주시고, 빠른 시일 안에 뵙기를 기다리겠습니다.

감사합니다.

Register to Receive Information

  Fullname

  Email

  Phone number

  Registered class

  A great opportunity for the whole family to bond and have fun with a series of exciting activities – only available at SNA IB Continuum …

  We understand that choosing the right school is one of the most important decisions you’ll make for your child’s future, and we are here to …

  Graduation Day is one of the most anticipated events at the International Schools of North America (SNA) Saigon South Campus. It’s a day of celebration, …

  The International Baccalaureate is one of the outstanding academic programs around the world. Students in many countries choose the IB programmes to shorten the distance …

  Not only does the IB programmes build a solid foundation for students right from the golden age, it also offers learning experiences that go beyond …

  The IB learner profile represents 10 attributes valued by IB World Schools, including SNA Saigon South Campus. We believe these attributes, and others like them, …

  Latest news