028 730 197 99 - 0964 466 014
Home » Tin tức chung » 전학년 교육과정을 제공하는 학교에 재학하는 4가지 이점

전학년 교육과정을 제공하는 학교에 재학하는 4가지 이점

[For Korean parents and students]
북미국제학교(SNA)는 일반적인 국제학교일뿐만 아니라, 1학년부터 12학년까지 전체 교육과정을 제공하는 학교입니다.
SNA는 높은 수준의 국제 교육 및 교과과정을 제공하며, 특히 IB프로그램이 각광받고 있습니다. 자녀분이 SNA에 재학하여 얻 수 있는 이점 몇 가지를 살펴보겠습니다:
⭐️ 현대적이고 안전한 교육 환경
전학년 교육과정을 제공하는 국제학교들은 일반적으로 초중고들학교 학생들 모두를 위한 현대적이고 널찍한 시설을 제공합니다.
또한 SNA는 엄격한 안전 확인과 감시카메라와 더불어 캠퍼스 내 상주 경비원이 있어 재학 시 자녀분의 안전과 교육수준에 대해 안심하실 수 있습니다.
? 균형잡힌 언어 배경
학생들은 다양한 언어에 노출되고 참여하여 연습하게 됩니다. 교실에서 수업하며 일상적으로 외국인 친구와 소통을 거듭하며 학생들은 효과적으로 외국어를 습득하고 증진하게 됩니다.
? 자유롭게 다양한 취미를 탐구하고 소프트스킬을 개발할 수 있습니다
학생들은 점수나 등수보다는 자신의 재능이나 취미를 탐구하고 미래를 위해 적절한 진로를 선택하기 위해 자신의 능력에 따라 소프트스킬을 개발할 수 있게 됩니다.
? 전세계 친구들과 연락하여 글로벌 시민이 됩니다
학생들은 다국적 교사 및 학생들과 상호작용할 기회를 얻게 됩니다. 그렇기 때문에 학생들은 열린 마음과 사고, 전세계 다양한 문화에 대한 이해와 존중을 배우게 됩니다.
———-
?? Follow us at:
• Website: https://localhost/html/
• Fanpages: https://www.facebook.com/snavietnam
• Instagram: https://www.instagram.com/snaibnamsaigon/
• Youtube: https://www.youtube.com/SchoolsNorthAmerica
#SNAIB #SNAStudentSuccess #SchoolForFutureLeaders #TrườngQuốcTế #SouthSaigon #SNAIBInternationalSchool #SNA #InternationalSchool #NamSaigon

Đăng Ký Nhận Tư Vấn

  Họ & Tên

  Email

  Số điện thoại

  Khối lớp đăng ký

  Lễ tốt nghiệp là một trong những sự kiện được mong đợi nhất tại Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) Nam Sài Gòn Campus. Chủ …

  Tú tài Quốc tế là một trong những chương trình học thuật nổi bật khắp thế giới. Học sinh tại nhiều quốc gia lựa chọn …

  Không chỉ xây dựng nền móng IB vững chắc cho học sinh ngay từ độ tuổi vàng, Trường IB toàn phần còn mang đến những …

  Hồ sơ người học IB đại diện cho 10 tố chất được công nhận và đánh giá cao bởi các trường IB toàn cầu. Chúng …

  Ballet – một loại nghệ thuật được tạo ra bởi sự chuyển động của cơ thể con người. Chụp ảnh tĩnh vật – một nghệ …

  Theo Henley Passport Index, cuốn hộ chiếu “quyền lực” nhất thế giới có thể đi tới 194 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không …

  Tin tức mới nhất