028 730 197 99 - 0964 466 014
Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA)

Danh sách giáo viên Tiểu học PYP

Daniel Arthur Jones

Daniel Arthur Jones

Giáo viên Tiểu học PYP
Annette Nicolien De Graaf

Annette Nicolien De Graaf

Giáo viên Tiểu học PYP
Zorana Ignjatovic

Zorana Ignjatovic

Giáo viên Tiểu học PYP Music
Brittany Michelle Danboise

Brittany Michelle Danboise

Giáo viên Tiểu học PYP
Dario Pinto Ferreira

Dario Pinto Ferreira

Giáo viên Tiểu học PYP
Leilani Angelie Pedrosa Quijano

Leilani Angelie Pedrosa Quijano

Giáo viên Tiểu Học PYP
Trần Thị Hồng Phúc

Trần Thị Hồng Phúc

Giáo viên Tiểu học PYP
Trần Thị Thiên Thanh

Trần Thị Thiên Thanh

Giáo viên Tiểu học PYP
Daniel Rodriguez

Daniel Rodriguez

Giáo viên Tiểu học PYP
Nguyễn Thục Đoan

Nguyễn Thục Đoan

Giáo viên Tiểu học cum PYP Group Leader
Diana Nicoleta Moc

Diana Nicoleta Moc

Giáo viên Tiểu học PYP PE
Hong Ji Yooun (Vicki)

Hong Ji Yooun (Vicki)

Giáo viên Tiểu học Art PYP
Ana Maria Artiagoitia Alti

Ana Maria Artiagoitia Alti

Giáo viên Tiểu học PYP
David Maguire

David Maguire

Giáo viên Tiểu học PYP
Mannering Daniel James

Mannering Daniel James

Giáo viên Tiểu học PYP
Nguyễn Thị Thu Ngân

Nguyễn Thị Thu Ngân

Giáo viên Tiểu học PYP
Nguyễn Lê Phương Uyên

Nguyễn Lê Phương Uyên

Giáo viên Tiểu học PYP
Nguyễn Minh Khôi

Nguyễn Minh Khôi

Giáo viên Tiểu học PYP
Kevin Andrew Finney

Kevin Andrew Finney

Giáo viên Tiểu học PYP