028 730 197 99 - 0964 466 014
Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA)