028 730 197 99 - 0964 466 014

Danh sách giáo viên Trung học MYP

Francis Ian Terpening

Francis Ian Terpening

Giáo viên Trung học MYP/Tú Tài DP
Lawrence Darnel Johnson

Lawrence Darnel Johnson

Giáo viên Trung học MYP/Tú Tài DP
Daniel Paul Whitford

Daniel Paul Whitford

Giáo viên Trung học MYP
Đặng Thị Trâm

Đặng Thị Trâm

MYP Assistant
Ranto Sarindo Hinsa Silitonga

Ranto Sarindo Hinsa Silitonga

Giáo viên Trung học MYP/Tú Tài DP
Jalpa Amit Sheth

Jalpa Amit Sheth

Giáo viên Trung học MYP
Federico Barozzi

Federico Barozzi

MYP Music Teacher
John David glendenning

John David glendenning

Giáo viên Trung học MYP/Tú Tài DP
Yang Liu (Coco)

Yang Liu (Coco)

Giáo viên Trung học MYP/Tú Tài DP
Lozada Munoz Fabian Andres

Lozada Munoz Fabian Andres

Giáo viên Trung học MYP/Tú Tài DP
John Waterstone

John Waterstone

Giáo viên Trung học MYP/Tú Tài DP
Joseph Anthony Lizzy

Joseph Anthony Lizzy

Giáo viên Trung học MYP
Joe Michael Magbanua

Joe Michael Magbanua

Giáo viên Trung học MYP
Nguyễn Thị Thanh Nguyên

Nguyễn Thị Thanh Nguyên

Giáo viên Trung học MYP
Ignacio Jimenez Jr

Ignacio Jimenez Jr

Giáo viên Trung học MYP
Razvan Moc

Razvan Moc

Giáo viên Trung học MYP
Clethra Karissa Dean

Clethra Karissa Dean

Giáo viên Trung học MYP/Tú Tài DP
Alexander Dulanovic

Alexander Dulanovic

Giáo viên Trung học MYP/Tú Tài DP
Hilda Diaz Covarrubias Ruiz

Hilda Diaz Covarrubias Ruiz

Giáo viên Trung học MYP
Samuel Berle Neth

Samuel Berle Neth

Giáo viên Trung học MYP Design
Maunthrooa Nandita

Maunthrooa Nandita

Giáo viên Trung học MYP/Tú Tài DP
Archana Singh

Archana Singh

Giáo viên Trung học MYP
John Doan

John Doan

Giáo viên Trung học MYP
Park Eun Young

Park Eun Young

Giáo viên Trung học MYP/Tú Tài DP
Vandana Giri

Vandana Giri

Giáo viên Trung học MYP
Trần Bình Công

Trần Bình Công

Giáo viên Trung học MYP/Tú Tài DP
Phan Thị Oanh

Phan Thị Oanh

Giáo viên Trung học MYP
Trần Thảo Uyên

Trần Thảo Uyên

Giáo viên Trung học MYP
Võ Đình Phong

Võ Đình Phong

Giáo viên Trung học MYP
Lê Thanh Duy

Lê Thanh Duy

Giáo viên Trung học MYP/Tú Tài DP
Peter Aime Smith

Peter Aime Smith

Giáo viên Trung học MYP/Tú Tài DP
Ngô Lê Bảo Trung

Ngô Lê Bảo Trung

Giáo viên Trung học MYP
Nguyễn Thị Mỹ Lành

Nguyễn Thị Mỹ Lành

Giáo viên Trung học MYP/Tú Tài DP
Thái Thị Cẩm Minh

Thái Thị Cẩm Minh

Giáo viên Trung học MYP
Nguyễn Trần Phương Đài

Nguyễn Trần Phương Đài

Giáo viên Trung học MYP