028 730 197 99 - 0964 466 014

Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học (PYP)

(*SNA là một trường được ủy quyền giảng dạy chương trình IB PYP)

(Khối lớp 1-5/PYP Năm 1 đến 5)

Học sinh Tiểu học tại SNA, cũng như học sinh có anh chị em ruột học tại trường, sẽ được xem xét đặc biệt nhưng không mặc định đã được nhận vào trường.

Các yếu tố khác, bao gồm thành tích của học sinh, hoàn thành các hồ sơ nhập học bắt buộc, số lượng chỗ trống tại trường, cùng với tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự đa dạng trong lớp học cũng được xem xét.

Quyết định cuối cùng về việc nhận một học sinh thuộc về hội đồng tuyển sinh, Điều phối viên ngôn ngữ, và Điều phối viên chương trình PYP.

Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Trung học (MYP)

(*SNA là một trường được ủy quyền giảng dạy chương trình IB MYP)

(Khối lớp 6 – 10/MYP Năm 1 đến 5)

Trường Quốc Tế Bắc Mỹ SNA giảng dạy chương trình MYP, do đó chương trình trung học tại SNA rất thách thức và đòi hỏi khắc khe. Tuy nhiên, bằng cách cung cấp môi trường học tập toàn diện (hỗ trợ ngôn ngữ, tư vấn học thuật, cùng với hệ thống đánh giá, báo cáo ghi chép nhất quán), nhà trường liên tục phát triển việc học theo khung MYP cho tất cả học sinh có thể tiếp cận.

Đảm bảo rằng các ứng viên sẵn sàng và có khả năng học theo mô hình song ngữ này là bước cơ bản trong quy trình nhập học để quyết định các bước tiếp theo của thủ tục nhập học (Xem thủ tục nhập học)

Hồ sơ ứng tuyển vào PYP và MYP của các học sinh có anh chị em ruột học tại trường nhận được sự xem xét đặc biệt, nhưng không mặc định đã được nhận vào trường.

Nhà trường ưu tiên cho học sinh đã nhập học và hoàn thành xuất sắc tất cả các yêu cầu của chương trình Tú tài Quốc tế bậc tiểu học trước đó, và đồng thuận với niềm tin và giá trị của trường.

Các yếu tố khác, bao gồm thành tích của học sinh, hoàn thành các hồ sơ nhập học bắt buộc, số lượng chỗ trống tại trường, cùng với sự đa dạng trong lớp học. Quyết định cuối cùng về việc nhận một học sinh thuộc về người đứng đầu khối trung học, ủy ban tuyển sinh, và điều phối viên MYP.

Chương trình Tú tài Quốc tế (DP)

(*SNA là một trường được ủy quyền giảng dạy chương trình IB DP)

(Khối lớp 11 và 12/DP Năm 1 và 2)

Giúp học sinh và phụ huynh/người giám hộ đưa ra quyết định về việc nhập học chương trình Tú tài Quốc tế DP là việc cần thiết trong chính sách nhập học của chương trình DP. Trong năm học 2020-2021, các lộ trình dưới đây sẽ được cung cấp cho học sinh lớp 11:

  • Chương trình Tú tài Quốc tế IB
  • Chương trình trung học SNA với các khóa học IB.
  • Chương trình Bộ giáo dục đào tạo (Chương trình Việt Nam với Tú tài Quốc Tế môn Tiếng Anh B)

Nhà trường tìm kiếm các học sinh:

  • Có động lực và yêu thích việc học tập
  • Có kết quả học tập cao hơn trung bình. Các học sinh bên ngoài muốn nhập học tại trường cần nộp thêm bảng điểm chính thức từ trường
  • Hiểu và đồng thuận với tầm nhìn, sứ mệnh, và triết lý của trường
  • Nếu học sinh đã hoàn thành chương trình PYP và MYP, nhà trường sẽ xem đây là lợi thế cho học sinh, tuy nhiên không phải là điều kiện đầu tiên cho việc nhập học
  • Tất cả học sinh cần phải làm bài kiểm tra đầu vào cho chương trình Tú tài Quốc tế DP (Xem thủ tục nhập học). (Xem thủ tục nhập học)

Học sinh đang học tại trường

Các học sinh đang học tại trường nếu muốn tham gia chương trình Tú tài Quốc tế IB DP phải trải qua cùng thủ tục nhập học bắt đầu từ bước 4. Mục đích của việc này là để nhà trường đánh giá tiềm năng của học sinh để thành công không chỉ trong các môn học, mà còn trong các phần cốt lõi của CAS, lý thuyết về kiến thức và bài luận mở rộng.

Ứng viên tại SNA của chương trình PYP, MYP và học sinh có anh chị em ruột đang học tại trường sẽ được nhà trường xem xét, nhưng nhà trường không đảm bảo chắc chắn nhận. Quyết định cuối cùng về việc nhận một học sinh thuộc về người đứng đầu khối trung học, ủy ban tuyển sinh, và điều phối viên DP.

Ứng viên bên ngoài

Ứng viên bên ngoài là những học sinh từ các trường khác chuyển đến. Thủ tục nhập học cho các học sinh này được ghi rõ dưới đây.

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH
Độ tuổi: