028 730 197 99 - 0964 466 014
STT Lĩnh vực quan tâm Nhân viên phụ trách Phương thức liên hệ
1 Tuyển sinh
Lệ phí
Chương trình giảng dạy
Yêu cầu tài liệu chính thức
Marketing
Cô Nguyễn Thảo Uyên – Trưởng Bộ Phận Tuyển Sinh & Marketing

Phụ huynh quan tâm xin liên hệ qua uyennt@sna.edu.vn

hoặc gọi số hotline 0964 466 014

2

Các vấn đề trong lớp học như
Tiến độ học tập của học sinh
Lịch trình lớp học
Thời khóa biểu
Bài tập về nhà

Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn Vui lòng sử dụng đường dẫn trên website của trường, Trang thông tin giáo viên, phụ huynh có thể biết được địa chỉ email của tất cả giáo viên chúng tôi.
3 Các vấn đề toàn trường
Thực hiện chính sách
Thầy Robert Mullins – Hiệu trưởng

Trợ Lý Điều Hành

SNA-academic@sna.edu.vn

4 Các vấn đề Học thuật
An toàn học đường và Bảo vệ trẻ em
Thầy Robert Mullins – Hiệu trưởng

Trợ Lý Điều Hành

SNA-academic@sna.edu.vn

5 Các vấn đề và thắc mắc về Chương trình Tiểu học (Lớp 1-5) Thầy Daniel Mannering – Quyền Điều phối viên PYP

Trợ Lý Điều Phối Chương Trình

SNA-academic@sna.edu.vn

6 Các vấn đề và thắc mắc về Chương trình Trung học (Lớp 6-10) Cô Archana Singh – Điều Phối Viên Chương Trình MYP

Trợ Lý Điều Phối Chương Trình

SNA-academic@sna.edu.vn

7 Các vấn đề và thắc mắc về Chương trình Tú Tài (Lớp 11-12) Thầy Sergio Chiri – Điều Phối Viên Chương Trình DP

Trợ Lý Điều Phối Chương Trình

SNA-academic@sna.edu.vn

8 Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Tập Cô Lê Thị Thúy (Denise) – Trưởng Phòng Dịch Vụ Học Tập thuylt@sna.edu.vn
9 An Sinh của Học Sinh Cô Kelly Ann Marie Harris kellyah@sna.edu.vn
10 Tư Vấn Chọn Trường Đại Học & Thư Tiến Cử Cô Nguyễn Thị Linh Ngọc

Phụ Huynh Học Sinh có thể đăng ký trực tiếp qua đường dẫn Reference letter  hoặc email ngocntl@sna.edu.vn

11 Bảng Điểm và Các Báo Cáo Cô Trần Thị Phương Thảo (Sage) thaottp@sna.edu.vn
12 Hành Chánh và Các Dịch Vụ Cô Huỳnh Thị Thu Thảo – Quản lý Hành Chánh và Dịch Vụ thaohtt@sna.edu.vn