028 730 197 99 - 0964 466 014

Trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA chính thức được thẩm định và ủy quyền giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế bậc Trung học Cơ Sở (IB MYP) được toàn thế giới công nhận.

Sứ mệnh

Chương trình Tú tài Quốc tế cấp Trung học là một khung chương trình giảng dạy được áp dụng trên 5000 trường trên thế giới.

Chương trình Trung Học Cơ Sở (MYP) được thiết kế cho học sinh từ 11 đến 16 tuổi, cung cấp một khung học tập khuyến khích học sinh trở thành những nhà sáng tạo, với tư duy phản biện và khả năng phản xạ. MYP nhấn mạnh những thử thách trí tuệ, khuyến khích học sinh có mối liên hệ giữa các môn học với thực tiễn đời sống. Điều này thúc đẩy sự phát triển các kỹ năng giao tiếp, hiểu biết đa văn hóa cũng như tham gia vào các vấn đề toàn cầu với những phẩm chất cần thiết cho những công dân trẻ tuổi – những nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai.

Chương trình học

Chương trình MYP bao gồm tám nhóm chủ đề: thụ đắc ngôn ngữ, ngôn ngữ và văn học, cá nhân và xã hội, khoa học, toán học, nghệ thuật, giáo dục thể chất và sức khỏe, thiết kế.

Việc học của học sinh được hỗ trợ bởi tối thiểu 50 giờ giảng dạy cho mỗi nhóm môn học trong mỗi năm học. Trong năm Thứ 4 và 5, học sinh có thể chọn các khóa học từ sáu trong số tám nhóm môn học, điều này mang lại sự linh hoạt cao hơn cho học sinh.