028 730 197 99 - 0964 466 014
Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA)

danh sách giáo viên bộ môn

Mark Simcoe

Mark Simcoe

Giáo viên Thụ đắc Ngôn ngữ & Văn học / Ngôn ngữ Anh MYP - Giáo viên Văn học & Ngôn ngữ Anh DP - Giáo viên tiếng Anh B, DP
Ambika Kapur

Ambika Kapur

Giáo viên Thư viện
Joe Magbanua

Joe Magbanua

Giáo viên Khoa học MYP
Fabian Lozada

Fabian Lozada

Giáo viên Ngôn ngữ Anh MYP - Giáo viên tiếng Tây Ban Nha DP
Vandana Giri

Vandana Giri

Giáo viên Vật lý DP, Managebac, STEM - Giáo viên Hỗ trợ Tiểu học
Ranto Sillitonga

Ranto Sillitonga

Trưởng Bộ môn Toán học
Jonathan Baggs

Jonathan Baggs

Giáo viên Thiết kế MYP
Lê Công Tài

Lê Công Tài

Giáo viên Khoa học MYP
Tran Thi My Lien

Tran Thi My Lien

Giáo viên Tiếng Việt và Văn học / Giáo viên Thụ đắc Ngôn ngữ MYP
Peter Nguyen

Peter Nguyen

Giáo viên Kinh tế học - Giáo viên môn Lịch sử Hoa Kỳ - Giáo viên môn Cá nhân & Xã hội MYP