danh sách giáo viên bộ môn

Nandita Maunthrooa

Nandita Maunthrooa

Giáo viên MYP
Mark Simcoe

Mark Simcoe

Giáo viên Thụ đắc Ngôn ngữ & Văn học / Ngôn ngữ Anh MYP - Giáo viên Văn học & Ngôn ngữ Anh DP - Giáo viên tiếng Anh B, DP
Peter Smith

Peter Smith

Trưởng Bộ môn Thụ đắc Ngôn ngữ Anh - Giáo viên Thụ đắc Ngôn ngữ và Văn học / Ngôn ngữ Anh MYP - Giáo viên tiếng Anh B, DP
Mushfiqua Zabeen

Mushfiqua Zabeen

Giáo viên môn Cá nhân & Xã hội MYP - Giáo viên môn Hệ thống Môi trường & Xã hội DP
Park Eun Young

Park Eun Young

Giáo viên Văn học và Ngôn ngữ Hàn Quốc MYP/DP
Kawita Thani

Kawita Thani

Điều phối viên Ngôn ngữ học - Giáo viên Văn học và Ngôn ngữ MYP - Giáo viên tiếng Anh B, DP
Ambika Kapur

Ambika Kapur

Giáo viên Thư viện
Guy Wall Bank

Guy Wall Bank

Trưởng Bộ môn Cá nhân & Xã hội - Giáo viên môn Cá nhân & Xã hội MYP
Joe Magbanua

Joe Magbanua

Giáo viên Khoa học MYP
Daniel Love

Daniel Love

MYP Physical and Health Education Teacher
Charmaine Alipala

Charmaine Alipala

Giáo viên Thụ đắc Ngôn ngữ và Văn học / Ngôn ngữ Anh MYP - Giáo viên môn EAL
Faye Muyon

Faye Muyon

Giáo viên Thụ đắc Ngôn ngữ và Văn học / Ngôn ngữ Anh MYP
Archana Singh

Archana Singh

Điều phối viên Dự án Cá nhân MYP - Giáo viên môn Cá nhân & Xã hội MYP
Fabian Lozada

Fabian Lozada

Giáo viên Ngôn ngữ Anh MYP - Giáo viên tiếng Tây Ban Nha DP
John Doan

John Doan

Giáo viên môn EAL
Erica Arce

Erica Arce

Cố vấn sức khỏe, nghề nghiệp & phúc lợi
Aundrea Farley

Aundrea Farley

Trưởng phòng Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh
Vandana Giri

Vandana Giri

Giáo viên Vật lý DP, Managebac, STEM - Giáo viên Hỗ trợ Tiểu học
Ranto Sillitonga

Ranto Sillitonga

Trưởng Bộ môn Toán học
Gavin Skitt

Gavin Skitt

Giáo viên môn Cá nhân & Xã hội MYP
Lorena Magatao

Lorena Magatao

Giáo viên Toán học MYP
Andy Bautista

Andy Bautista

Giáo viên Vật lý DP, Managebac, STEM - Giáo viên Hỗ trợ Tiểu học
David Martinez

David Martinez

Giáo viên Giáo dục Thể chất và Sức khỏe MYP
Jonathan Baggs

Jonathan Baggs

Giáo viên Thiết kế MYP
Leslie Tran

Leslie Tran

Trưởng Bộ môn Khoa học - Giáo viên Hóa học DP - Giáo viên Tâm lý học DP
Ben Tran

Ben Tran

Giáo viên Toán học MYP
Le Thanh Duy

Le Thanh Duy

Giáo viên Văn học và Ngôn ngữ Việt MYP - Giáo viên Văn học Việt Nam DP
Do Thi Kieu Oanh

Do Thi Kieu Oanh

Language and Literature Subject Leader - MYP Vietnamese Language and Literature/Language Acquisition Teacher - DP Vietnamese Literature Teacher
Thai Thi Cam Minh

Thai Thi Cam Minh

Giáo viên Khoa học MYP
Lê Công Tài

Lê Công Tài

Giáo viên Khoa học MYP
Ngo Le Bao Trung

Ngo Le Bao Trung

Giáo viên Khoa học MYP
Nguyen Thi My Lanh

Nguyen Thi My Lanh

Giáo viên Tiếng Việt và Văn học / Giáo viên Thụ đắc Ngôn ngữ MYP
Nguyen Tran Phuong Dai

Nguyen Tran Phuong Dai

Giáo viên Tiếng Việt và Văn học / Giáo viên Thụ đắc Ngôn ngữ MYP
Tran Thi My Lien

Tran Thi My Lien

Giáo viên Tiếng Việt và Văn học / Giáo viên Thụ đắc Ngôn ngữ MYP
Michelle Chau

Michelle Chau

Điều phối viên (CAS) DP - Giáo viên Sinh học DP
Vo Dinh Phong

Vo Dinh Phong

Giáo viên Toán học Việt Nam
Peter Nguyen

Peter Nguyen

Giáo viên Kinh tế học - Giáo viên môn Lịch sử Hoa Kỳ - Giáo viên môn Cá nhân & Xã hội MYP
Tran Thao Uyen

Tran Thao Uyen

Giáo viên Thụ đắc Ngôn ngữ MYP
Le Dang Thanh

Le Dang Thanh

Giáo viên Âm nhạc
Luke Nguyen

Luke Nguyen

Giáo viên Toán học DP