028 730 197 99 - 0964 466 014
Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA)

Học sinh tiêu biểu

HUỲNH MAI PHƯƠNG - 10A2

Achieved the Principled Award of the IB programme in the 2020-2021 academic year.