TÍNH CHẤT HỒ SƠ NGƯỜI HỌC IB – HIỂU BIẾT

(Nguồn: ibo.org)
Các khung chương trình tú tài IB mang đến một tầm nhìn mạnh mẽ thông qua các giá trị được mô tả trong hồ sơ người học IB. Là người học IB, chúng tôi hướng tới việc trở thành:
NHỮNG NGƯỜI HỌC HIỂU BIẾT: Học sinh IB phát triển và sử dụng sự hiểu biết về khái niệm, khám phá kiến thức trên nhiều lĩnh vực. Họ tham gia vào các vấn đề thời sự có sức ảnh hưởng đến địa phương và toàn cầu.
Hồ sơ người học IB đại diện cho 10 tính chất / thuộc tính được công nhận và đánh giá cao bởi các trường IB toàn cầu. Chúng tôi tin rằng những thuộc tính này và những thuộc tính phụ khác giống như chúng, có thể giúp học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm, không chỉ giới hạn tại địa phương, quốc gia mà còn vươn ra toàn cầu.

Tin tức mới nhất